Funcionament i adhesió

Funcionament i estructura de la Xarxa

Fins a dia d’avui, el funcionament de la Xarxa s’ha basat principalment en la participació per igual de tots els seus membres sense distinció. La presa de decisions sempre s’ha intentat realitzar per unanimitat de tots els seus participants.
Aquesta filosofia de treball és la que volem que continuï present. Per portar-ho a terme proposem la següent organització per al funcionament de la xarxa.

1. Assemblea general

Estarà formada per tots els membres que configuren la Xarxa. Cada membre tindrà un únic vot quan sigui necessari, tot i que a l’assemblea podran participar dos participants; el representant polític i el tècnic.

Les funcions d’aquest òrgan són aprovar:

 • L’adhesió de membres a la Xarxa.
 • L’adscripció de membres a la comissió tècnica permanent fins a la propera assemblea general.
 • Les línies estratègiques de la Xarxa proposades per la Comissió Tècnica Permanent.
 • El Pla de Treball anual proposat per la Comissió Tècnica Permanent.
 • La creació de Grups de Treball específics.
 • Els canvis determinants de la Xarxa: tipus d’ens, estructura, metodologia, objectius, criteris per ser-ne membre, tipus de participació, criteris d’adhesió i localització de la seu, entre d’altres.

Aquesta assemblea es reunirà a la seu corresponent de la Xarxa, com a mínim, amb una periodicitat anual.S’hi permet convidar a proposta de qualsevol membre, determinats ens o personalitats que es consideri oportú prèvia proposta de la Comissió Tècnica Permanent.

2. Comissió Tècnica Permanent

Està formada pels representants tècnics dels diferents ens locals i entitats. Serà nomenada per l’Assemblea General, a petició de les diferents candidatures que es presentin.
Les seves funcions són:

 • Proposar i desenvolupar les línies estratègiques de la Xarxa.
 • Elaborar, proposar i coordinar la realització del Pla de Treball anual.
 • Assumir la representació ordinària de la Xarxa.
 • Proposar la creació de Grups de Treball específics i coordinar-los.
 • Realitzar l’informe anual per presentar-lo a l’Assemblea General.

La periodicitat serà trimestral i/o quan es consideri convenient segons les necessitats.

3. Grups de Treball específics

A proposta de la Comissió Tècnica Permanent, es podran crear grups de treball específics amb objectius molt concrets, temporalitat limitada i un nombre de participants reduït. Estaran definits per la mateixa assemblea creadora.
Aquests grups estaran coordinats des de la C.T. Permanent i en podrà formar part qualsevol representant dels ens locals i entitats que hi vulguin participar, així com persones externes que enriqueixin les aportacions en la temàtica seleccionada.Periodicitat: els grups de treball es reuniran amb la periodicitat que considerin convenient atenent als propis objectius.

4. Trobades Perifèriques

A conseqüència del II Plenari o Assemblea General de la Xarxa celebrat el passat mes de desembre de 2011 a Tarragona , es decideix crear aquests espais d’intercanvi d’experiències a nivell tècnic on es treballaran temes específics en prevenció de drogues oberts a tots els membres o altres professionals.

Membres

La xarxa té una orientació territorial, per tant, estant convidats a la participació tots aquells ens locals i entitats que treballen al territori català, així com també altres administracions que entre els seus objectius de treball s’inclogui la prevenció en l’àmbit de les drogues.
Per altra part, ens agradaria comptar amb la participació d’altres institucions, agrupacions de municipis o entitats que, malgrat el seu territori d’actuació no sigui el català, treballin des de la proximitat del territori.

D’aquesta manera hem definit les següents figures:

Membres de ple dret: amb veu i vot, podran ser tots aquells ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats de municipis, diputacions o altres organismes supramunicipals que estiguin treballant en prevenció en l’àmbit de les drogues; també en podran ser les ONGs i altres entitats que estiguin treballant en l’àmbit de la prevenció en el territori català.

Observadors: poden ser persones expertes,institucions i/o entitats vinculades a l’àmbit de la prevenció de les drogues que no pertanyin a la Xarxa i que es consideri convenient convidar de manera puntual a les diferents reunions de la Xarxa, així com també altres institucions, agrupacions de municipis, entitats o administracions que malgrat el seu territori d’actuació no sigui el català, treballin des de la proximitat del territori.

La Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, formen part de la Xarxa, a través del seu suport tècnic i institucional. Les seves funcions a l’Assemblea i la Comissió Tècnica seran les mateixes que les de qualsevol altre membre.

Criteris d’adhesió

Per tal de formar part de la Xarxa Perifèrics és necessari complir els següents requisits:

 • Haver-hi compromís polític d’adscripció a la Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, mitjançant acord de Ple o Junta de Govern en el cas de les administracions públiques, o acord de la junta directiva o de govern de la societat, en el cas d’entitats.
 • Estar desenvolupant activitats o programes de prevenció en l’àmbit de les drogues seguint les línies estratègiques i d’intervenció consensuades a través del Pla d’Actuació en prevenció sobre drogues 2010-2016 amb el compromís de donar-hi continuïtat i estabilitat.
 • Designar els representants tècnics i/o polítics que participin a la Xarxa.

Seu de la Xarxa

Davant la circumstància de no existir una seu física i tenint en compte la filosofia territorial, així com la multitud de poblacions que formen i/o poden formar part de la Xarxa, la seu serà canviant i aprovada per l’Assemblea General segons candidatures proposades pels mateixos ens locals i entitats.

La periodicitat de la seu de la Xarxa serà anual o bianual. El territori que aculli la seu serà l’encarregat de fer les convocatòries a l’Assemblea General i acollir el plenari i gestionar la documentació general que es pugui generar. Paral.lelament les trobades de la Comissió Tècnica Permanent i dels grups de treball seran rotatòries per tot el territori com fins ara, i autogestionades. La primera seu de la xarxa va recaure en l’Ajuntament de Lleida , posteriorment les ciutats de  Tarragona i després Amposta han assumit aquesta categoria fins al 21 d’octubre de 2016 on l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va ser escollit com a seu pels propers dos anys.

Anima’t a treballar amb nosaltres!!!

Contacta a xarxa.periferics@gmail.com

One thought on “Funcionament i adhesió”

 1. Bon dia,
  El passat divendres vaig estar com a representant del consell comarcal del Segrià al Plenari de girona i l’equip de Tgna em van comentar que per tal que el CCSegrià es pugués adherir a la xarxa els hi fés arribar un correu electrònic a equipperiferics@gmail.com. Aquesta adreça em rebota i no sé com puc contactar amb ells, per tal que em facin arribar la informació i la documentació. Em podeu dir quelcom?
  Gràcies

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.