Recull de totes les lleis sobre drogues

drogas leyes cannabis

La legislació que afecta l’àmbit de les drogues, tota reunida a la web del Pla Nacional sobre Drogues

drogas leyes cannabis

El repertori de legislació recull tant el Dret estatal com el de les comunitats autònomes, així com la Normativa Municipal que s’ha dictat específicament sobre drogues i sobre altres matèries connexes.

D’altra banda, i donat l’abast internacional que té el fenomen de les drogues, el repertori recull també els textos dels tractats internacionals multilaterals i bilaterals subscrits per Espanya, que es troben en vigor, i atorga una particular atenció a la normativa emanada de les institucions de la Unió Europea, afegint, a més, altres textos, que no tenen en si mateix valor normatiu (per exemple: plans, recomanacions, declaracions, etc.), però que no obstant això tenen influència en la política legislativa sobre la matèria.

El recull es completa amb un últim apartat no normatiu, però d’indubtable interès, en el qual es recullen Circulars, Instruccions i Consultes de la Fiscalia General de l’Estat, així com dels diferents organismes de l’Administració General de l’Estat amb competències en la matèria , i els informes parlamentaris de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a l’Estudi del Problema de les drogues, donada l’especial influència que els treballs de la mateixa han vingut exercint en la política sobre drogues a Espanya des de la seva constitució en la IV Legislatura.

Així mateix s’inclou per facilitar la seva comprensió una taula que resumeix de manera succinta els Delictes per consum i / o tràfic de drogues a Espanya i informació sobre possibles sancions.

 

Casos Nocividad de la sustancia Prisión Multa
General (sin agravación ni atenuación) Grave daño (cocaína, heroína, éxtasis, etc.) De 3 a 6 años Del valor de la droga al triple
No grave daño (p. ej. cannabis) De 1 a 3 años Del valor de la droga al doble
Específico Atenuado (por escasa entidad del hecho o circunstancias personales) Grave daño (cocaína, heroína, éxtasis, etc.) De 1 año y medio a 3 años menos un día De la mitad del valor de la droga a su valor
No grave daño (p. ej. cannabis) De seis meses a 1 año menos un día
Específico Agravado (grandes cantidades, sustancias adulteradas o mezcladas, en centros docentes, a menores etc.) Grave daño (cocaína, heroína, éxtasis, etc.) De 6 años y un día a 9 años Del valor de la droga a cuatro veces su valor
No grave daño (p. ej. cannabis) De 3 años y un día a 4 años y medio
Organización Criminal (Sólo Partícipes) Grave daño (cocaína, heroína, éxtasis, etc.) De 9 a 12 años Del valor de la droga a cuatro veces su valor
No grave daño (p. ej. cannabis) De 4 años y medio a 10 años
Organización Criminal (Jefes, Encargados y Administradores) Grave daño (cocaína,  heroína, éxtasis, etc.) De 12 a 18 años De cuatro veces el valor de la droga a seis veces su valor
No grave daño (p. ej.  cannabis) De 10 a 15 años

Deja un comentario