Què és més important? Quant consumeix la gent o quins problemes té per aquest consum?

Encuesta_Estatal_DrogasESTUDES2012-2013

Des del seu propi blog dedicat a reflexionar sobre l’abordatge del consum de drogues, el psicòleg Claudio Vidal ens planteja canviar el focus d’atenció vers lo realment important del consum de drogues.

Encuesta_Estatal_DrogasESTUDES2012-2013

Resulta més que evident que el desenvolupament de polítiques públiques en matèria de drogues ha d’estar sustentat en una anàlisi el més precís possible de la realitat que es considera problemàtica i es vol modificar.

A Espanya, l’anàlisi de la situació ens ve donat per les enquestes que publica periòdicament la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. En elles s’ofereixen informació sobre tot un conjunt d’indicadors que, en línia amb altres enquestes realitzades a Europa i la resta del món, permeten conèixer l’extensió del consum de drogues al nostre país i alguns dels problemes derivats d’aquest consum, entre d’altres indicadors.

Els indicadors sobre l’extensió del consum de drogues són les anomenades prevalences de consum i són les que solen captar la major part de l’atenció, tant de polítics, professionals i mitjans de comunicació. De fet, és el que més va en la línia de mantenir un cert sensacionalisme al voltant dels consums i perpetuar la idea que el realment important és que la gent està consumint drogues.

No obstant això, molta menys atenció se li presta als danys quan, evidentment, és el que més hauria d’interessar des d’una òptica de Salut Pública.

D’una banda, alguns dels indicadors disponibles, com les urgències hospitalàries, només presenten una informació parcial de la realitat atès que la metodologia emprada per a recopilar la informació, presenta serioses limitacions. Per exemple, es realitza un mostreig dels hospitals en cada comunitat autònoma durant certs períodes de l’any per a la recollida de la informació quan l’ideal seria que hi hagués un registre específic en els serveis d’Urgències de tots els hospitals. Per exemple, tal com està ara mateix configurat aquest sistema d’informació, resultaria impossible respondre a la pregunta de quantes intoxicacions etíliques són ateses per aquests dispositius al llarg de l’any.

Pero, de l’altra, hi ha indicadors que no són prou robustos com per obtenir una imatge fidel de la realitat. Seria el cas de les «borratxeres» com a indicador de dany associat a l’ús d’alcohol. Podríem entendre que, en parlar de «borratxeres», ens estem referint a una intoxicació etílica. Però, fins on jo sé, no s’ha realitzat cap estudi per corroborar que les persones entrevistades ho entenen així i no consideren la «borratxera» com una experiència positiva en si mateixa. Si és així, l’indicador estaria sobre-dimensionat.

La conclusió és clara: han de refinar molt millor els indicadors de danys en les enquestes poblacionals i adquirir una importància més gran que les dades de prevalença.

Per això és benvinguda la crida que l‘International Centre for Science in Drug Policy ha fet per la «re-priorització de les mètriques per avaluar les polítiques sobre drogues il·legals». En aquesta carta oberta (aquí en espanyol) es presenta tot un conjunt d’indicadors que, si arriben a estar disponibles, sens dubte ens ajudaran a definir millor els nostres objectius i intervencions i, per descomptat, les nostres polítiques.

Font original : RDR – Drogas

Autor: Claudio Vidal

Deja un comentario