Protocol d’intervenció des del treball social en els Centres d’Atenció a les Drogodependències

Aquest protocol s’ha elaborat amb la participació de treballadors socials de tots els CAD del Instituto de Addicciones de Madrid i representa un esforç de sistematització de les diferents actuacions del treballador social i de registre de les millors pràctiques desenvolupades en l’àrea social.
                                             
Aquesta publicació deriva de la complexitat de la intervenció interdisciplinar, fent necessària l’existència de protocols d’actuació per a les diferents àrees professionals, a fi de facilitar la necessària coordinació en la intervenció terapèutica conjunta.
Perspectiva integral i integradora
Tal com recull el Pla d’Addicions per la Ciutat de Madrid 2011-2016, (Ajuntament de Madrid, 2011) l’origen multicausal de les drogodependències i les diverses àrees i facetes personals que solen estar afectades per les drogodependències, fan necessari plantejar un abordatge del problema des d’una perspectiva integral i integradora, que posi en joc diferents disciplines professionals, de manera que puguin contemplar els aspectes biològics, psicològics, socials i ocupacionals de cada pacient. 
En aquest abordatge interdisciplinari, implementat i molt consolidat en els centres de Atenció a les Drogodependències (CAD) de l’Ajuntament de Madrid, s’uneixen les aportacions de diferents àrees professionals, de manera que no es plantegen intervencions compartimentades, sinó que s’articulen en un procés dinàmic, flexible i personalitzat, capaç d’acomodar a les necessitats de cada individu i a les diferents situacions que es plantegen en les diferents fases del procés d’intervenció, mitjançant un sistema de avaluació contínua del pacient i de les seves circumstàncies, tenint en compte que la millora de cadascuna de les àrees afectades influirà positivament, de manera directa i immediata, a la resta.
Donada la complexitat de la intervenció interdisciplinar, es fa necessària l’existència de protocols d’actuació per a les diferents àrees professionals, a fi de facilitar la necessària coordinació en la intervenció terapèutica conjunta. L’objecte d’aquests és definir, homogeneïtzar, enriquir i ajustar les actuacions de les diferents àrees professionals, com a garantia d’una intervenció interdisciplinària de qualitat.  
Aquí us deixem el doc sencer

Deja un comentario