Principis fonamentals per a les polítiques de drogues de l’IDPC

El Consorci Internacional sobre Polítiques de Drogues (IDPC) és una xarxa mundial integrada per organitzacions no governamentals (ONG) i xarxes professionals que està especialitzada en qüestions relacionades amb l’ús i la producció de drogues fiscalitzades.
El Consorci treballa per fomentar un debat objectiu i obert sobre la eficàcia, la direcció i el contingut de les polítiques de drogues en l’àmbit nacional i internacional, i donar suport a les polítiques que es fonamenten en evidències científiques que redueixen eficaçment els danys relacionats amb les drogues.
La xarxa publica així mateix informes ocasionals, difon els informes de les seves organitzacions membres sobre qüestions específiques relacionades amb les drogues, i ofereix serveis especialitzats d’assessoria a encarregats de polítiques i funcionaris d’arreu del món. Els membres l’IDPC compten amb una àmplia experiència en l’anàlisi de polítiques de drogues, i participen en debats sobre polítiques a escala nacional i internacional. 

5  principis per a una política de drogues eficaç

Partim de la proposta de que tota estratègia nacional sobre drogues hauria fonamentar-se en cinc principis bàsics:

1) Les polítiques de drogues s’haurien de desenvolupar mitjançant una avaluació estructurada i objectiva de les prioritats i les proves empíriques.

2) Totes les activitats s’haurien desplegar en plena conformitat amb les normes internacionals de drets humans.

3) Les polítiques de drogues s’haurien de centrar en reduir les conseqüències nocives de les drogues i no en les dimensions del consum i els mercats d’aquestes substàncies.

4) Les polítiques i activitats haurien de perseguir el foment de la integració social de grups marginalitzats.


5) Els governs haurien de construir relacions obertes i constructives amb la societat civil per debatre i desenvolupar les seves estratègies.

 

Un recurs per orientar les polítiques de drogues
Aquesta guia sobre polítiques de drogues es va redactar el 2009, fruit d’una tasca de recerca i consulta amb la seva xarxa d’experts. El seu objectiu és oferir als socis regionals i nacionals un recurs que puguin utilitzar per orientar la revisió de les polítiques i els programes nacionals de drogues en els seus camps de especialització i per interactuar amb responsables de polítiques per tal de col · laborar cap a la millora d’aquestes polítiques i programes. La guia s’actualitzarà anualment per reflectir les novetats que vagin sorgint amb les investigacions de base empírica i el desenvolupament d’experiències.
Aquests capítols també serviran de guia per a la tasca d’assessorament del IDPC al llarg de 2010. A través de la seva xarxa mundial de membres i experts, el IDPC pot proporcionar als responsables de la formulació de polítiques assessoria i suport especialitzats per desenvolupar estratègies i polítiques adequades a cada país. Aquesta tasca es pot organitzar mitjançant la presentació de materials escrits, presentacions en jornades o actes, reunions amb funcionaris clau, l’organització de viatges d’estudi  la participació d’assessors.
Podeu baixar-vos el document en castellà , clicant aquí.
Si li interessa algun d’aquests serveis, poseu-vos en contacte amb Ann Fordham a afordham@idpc.net.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.