Les associacions de persones usuàries de cànnabis volen participar i demanen suports.

catFAC-Regulacio-

Des de la Federació Catalana d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC) han elaborat aquest manifest amb el lema “Per una regulació per tothom, fes sentir la teva veu! ” on demanen veu i vot en un procés esperançador per tal d’aconseguir la seva regularització.

catFAC-Regulacio-

 

FEM PINYA

Les associacions de persones usuàries de cànnabis volem participar.

            Per una regulació per tothom, fes sentir la teva veu!

Des de la Federació Catalana d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFAC) volem felicitar a les administracions d’aquest país per, com en d’altres àmbits, disposar la mirada als moviments d’Europa i a nivell internacional que avui ens apunten a ser valents i fer un pas endavant fent polítiques de drogues que prioritzin la salut de les persones consumidores i l’actuació sobre els riscos i els danys associats al consum, acabant així amb la prohibició i la lluita contra les drogues que ha generat més víctimes i problemes que les pròpies drogues.

Les associacions de persones que consumim cànnabis venim d’un recorregut de lluita social per fer reconèixer els nostres drets civíls. La nostra veu va iniciar-se a través de l’autocultiu que poc a poc va agafar la forma d’agrupacions col·lectives de consumidores per tal de sumar esforços i representació. Avui, formem part del tercer sector d’aquest país i treballem activament per la cohesió social, la normalització de l’ús terapèutic del cànnabis i la reducció de riscos associats al consum estan en xarxa amb d’altres moviments socials de la ciutat.

En som conscients de l’explosió cannàbica que ha obert les portes i s’ha assentat a Catalunya; Es tracta de l’acceptació social que evidencia la nostra realitat, però també ens deixa entreveure una manca de normativa que ordeni i reguli la nostra activitat així com una incompatibilitat, en molts casos, amb la legislació estatal que encara ens disposa en una incoherencia que acaba amb la inseguretat jurídica més perversa en el nostre dia a dia.

Des de la CatFAC entenem que un procés de regulació aporta aventatges importants com augmentar el coneixement sobre els fonaments legals d’una associació, control de les condicions de salubritat i higine dels locals, elaboració d’intervencions específiques per les persones consumidores terapèutiques, conèixer les pautes de consum, facilitar l’accès a població usuaria de drogues per establir mètodes de detecció precoç, prevenció de riscos i reducció de danys, conèixer millor el fenòmen i intervenir amb més eficàcia, s’evita el contacte amb el mercat negre, possibilita controlar la composició, la potència, l’adulteració de la planta i els seus derivats, consueling sobre els mètodes d’administració (vaportitzadors / cigarrets electrònics /…), diferenciar el consum de cànnabis d’altres drogues, programes de prevenció específics sobre drogues i conducció, reducció de l’exposició de fum a no fumadors, auto-detecció del consum problemàtic, entre d’altres.

Per tots aquests motius defensem una regulació coordinada a nivell nacional i municipal. Entenem que una no té sentit sense l’altra i per això des d’aquí instem a la Generalitat a fer un pas endavant. Cal que criteris generals s’estableixin des del govern del país perquè sigui just i coherent per a totes les associacions i persones consumidores. Una política pública de drogues que després cada municipi podrà concretar dins les seves competències i adaptar-la a la seva realitat.

Defensem també ser-ne partíceps perquè entenem que la veu de les persones consumidores, així com d’altres actors implicats, em de formar part del disseny de les polítiques públiques que ens afecten. És per això que sol·licitem al Govern de la Generalitat i al de l’Ajuntament de Barcelona, que ara inicia el seu procés, que faci públic un calendari de reunions amb la societat civil organitzada i així fer-nos partíceps d’aquests canals que de ben segur enriquirant el diàleg i el treball conjunt.

Demanem a la Generalitat:

  • Registre específic d’associacions cannàbiques que en faciliti el control i seguiment.
  • L’establiment d’un protocol de Bones Pràctiques i Convivència que reguli qüestions com les limitacions d’accès, gestió econòmica i distribució, promoció, formes de funcionament intern, etc.
  • Registre de cultius i protocol de transport específic: les associacions cannàbiques es fonamenten en el cultiu compartit i la lluita contra el mercat negre és per aquest motiu que cal regular la seva activitat principal, generant autoritzacions específiques per als cultius, limitació de plantacions i peritatges oficials per a fer-ne un control. D’acord amb el registre de cultius caldrà elaborar un protocol específic de  transports.
  • Crear organismes reguladors on les agrupacions d’associacions hi puguem desenvolupar un paper com a representació dels consumidors i les consumidores fent una funció de control a través dels sistemes d’auditories que s’estableixin.
  • Protocol policial específic que vetlli pel compliment de les diferents normatives.

Demanem als ajuntaments:

  • Tenint en compte la seva situació privilegiada de relació de proximitat amb la ciutadania entenem que poden oferir la garantia per a que totes les associacions cannàbiques compleixin amb la inscripció als registres públics pertinents i fer-ne el control en base al Protocol de Bones Pràctiques i Convivència, abans esmentat, així com als registres específics de cultius.
  • Establir una llicència d’obertura de local social que determini qüestions imprescindibles de seguretat, salubritat, higiene i condicions mínimes necessaries per a evitar molèsties amb el veïnat però definint la llicència per trams en funció de les persones sòcies de l’entitat i, per tan, de la concurrència del local. Entenem que no té sentit equiparar una associació de barri sense ànim de lucre a la pública concurrència en algunes qüestions que poden dissenyar-se de forma variable.
  • Regular l’obertura d’associacions establint un règim de distancies entre elles al voltant dels 50m tenint en compte les diferents realitats dels barris de la ciutat i de la idiosincracia de les associaicions. Regular també la distnaica entre les associacions i els equipaments sensibles com els centres educatius deixant una separació de 100m.
  • Establir un horari d’obertura dels locals que poguès oscil·lar entre les 8h i les 22h (i les 24h divendres, dissabte i vigilies de festius).  Sense cap voluntat de voler adoptar un paper en l’oci nocturn entenem que cal ser-ne conscients de la realitat i fer de l’associació un espai útil   per a les persones consumidores. Així doncs entenem que el cap de setmana té sentit disposar d’un horari ampliat que eviti el mal ús de l’espai públic.

Per tot això, ens posem a disposició de les administracions que ho entomen per tal de col·laborar i oferir el coneixement que des de les persones consumidores i les associacions que representem hem anat construint.

Avui veiem amb esperança les nostres demandes que esperem que ben aviat puguem entre totes i tots concretar,

CatFAC

Adhereix-te a les demandes i sumem les nostres veus aquí

Deja un comentario