EDADES 2012 : Baixa el consum de la majoria de les drogues, especialment tabac, alcohol, cànnabis i cocaïna

edades2012

EDADES 2012 : Baixa el consum de la majoria de les drogues, especialment tabac, alcohol, cànnabis i cocaïna

El Plan Nacional sobre Drogas ha presentat els resultats de l’Enquesta Domiciliària 2011-2012 destacant la disminució del consum de totes les drogues excepte els hipnosedants.
  • També disminueix la prevalença de borratxeres en joves i adolescents. 2 de cada 5 homes i 1 de cada 5 dones d’entre 15 i 34 anys s’han emborratxat alguna vegada en l’últim any
  • El consum de tabac se situa en el seu nivell més baix des que es van iniciar aquest tipus d’enquestes
  • El consum de cocaïna continua baixant i redueix el seu protagonisme en les noves consultes en centres assistencials. Disminueix també el consum de cànnabis, encara que entre els menors aquest consum és més gran que en el de la resta de la població
  • L’alcohol és present en el 90% dels policonsums
  • Els ciutadans creuen que ara és més difícil aconseguir drogues i tenen una major percepció del risc
  • El 47% dels ciutadans no ha sentit parlar de les drogues emergents, el consum és residual
Així ho ha explicat el delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Francisco Babin, durant l’acte de presentació de l’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i altres Drogues 2011/2012.
Babin ha reiterat el compromís del Govern per intensificar la prevenció. “Malgrat aquest descens, voldria fer una crida d’atenció a la societat espanyola per no baixar la guàrdia. Per descomptat, aquest Govern no es va a relaxar a la lluita contra les drogues “.
Consum zero entre els menors? 
En la seva intervenció, el delegat ha mostrat la seva preocupació pel consum d’alcohol entre els menors de 18 anys, que considera molt elevat, malgrat la seva disminució en termes generals i ha alertat dels riscos del consum en forma d’afartament, una pràctica que sembla consolidar-se entre els joves espanyols. “Seguirem treballant per aconseguir el consum zero de begudes alcohòliques entre els menors“, ha subratllat.
Per això, ha anunciat que el Pla d’Acció 2013-2016 inclou, entre les seves actuacions, una nova normativa per prevenir el consum d’alcohol a menors, la creació d’un portal de bones pràctiques per a la prevenció, el desenvolupament d’un sistema d’acreditació de programes preventius i la potenciació de la investigació de les millors opcions preventives.
Intensificar la prevenció i potenciar la investigació sobre el cannabis
Babin també ha mostrat la seva preocupació “pel consum de cànnabis en menors d’edat, que és major que a la resta dels enquestats“, sobretot si es té en compte la baixa percepció de risc que els ciutadans tenen respecte a aquesta substància. En aquest sentit, ha anunciat que el Pla d’Acció 2013-2016 inclou mesures per intensificar la prevenció i potenciar la investigació sobre el cànnabis.
El delegat ha anunciat, així mateix, la signatura en el segon trimestre de l’any, d’un conveni de col · laboració amb la Universitat Complutense de Madrid a través de la Càtedra de Comunicació i Salut de la Facultat de Ciències de la Informació, per al desenvolupament d’estratègies preventives a través de les xarxes socials. Babin ha explicat que s’està desenvolupant una aplicació descarregable per a dispositius telefònics.
Drogues més consumides, els hipnosedants superen al cannabis.
L’Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i altres Drogues (EDADES) 2011/12 forma part dels estudis periòdics que des de 1995 realitza la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, per tal de conèixer l’evolució del consum de substàncies psicoactives al nostre país . Aquesta edició inclou un total de 22.128 persones entrevistades entre la població general d’entre 15 i 64 anys. Es tracta d’una de les enquestes de major mostra poblacional en adults de tot Europa.
Com a novetats, en aquesta edició s’ha introduït un mòdul sobre drogues emergents i s’ha ampliat a 21 el total de drogues incloses en el qüestionari.
Les dades demostren que les drogues de major consum són, per aquest ordre, l‘alcohol (el 76,6% ho ha consumit en els últims dotze mesos), el tabac (40,2%) i els hipnosedants (11,4%) . La proporció de persones que consumeix hipnosedants supera per primera vegada a la dels consumidors de cànnabis.
L’enquesta posa de manifest una reducció del consum de totes les substàncies (excepte els hipnosedants), més acusat en el cas del tabac, alcohol, cànnabis i cocaïna, que descendeixen entre 1 i 2 punts percentuals, respecte a l’enquesta anterior. També es consolida el policonsum, on l’alcohol juga un paper predominant.
Edat d’inici i diferències de gènere
L’edat d’inici en el consum de les diferents drogues es manté estable, amb respecte a edicions anteriors de l’enquesta. L’inici més precoç passa als consums de tabac i alcohol, que se situa per sobre dels 16 anys, i el de cànnabis, per sobre dels 18 anys. El més tardà segueix sent el dels hipnosedants, que comencen a consumir als 34,5 anys de mitjana.
Quant a les diferències de gènere, les dades confirmen un major consum entre els homes, excepte en el cas dels hipnosedants, on la proporció de dones consumidores duplica al dels homes. Aquestes diferències s’accentuen en el cas de la cocaïna, on la proporció d’homes quadruplica a la de les dones, i en el del cànnabis, on aquesta proporció gairebé es triplica.
Per edats, les prevalences de consum són majors en el grup entre els 15 i els 34 anys, excepte en el cas dels hipnosedants, l’ús s’incrementa a partir dels 35 anys. De fet, el percentatge de consumidors d’hipnosedants de 35 a 64 anys representa una mica més del doble que en el grup de menys de 35 anys.
Les dades també demostren que l’ús de drogues-tant legals com il · legals-s’intensifica a partir dels 18 anys, excepte en el cas del cànnabis, el consum entre els menors de 15 a 17 anys supera en 3,9 punts al grup de 18 a 64 anys.
Dades per substàncies
Tabac. El consum de tabac se situa en el seu nivell més baix des de l’inici d’aquesta enquesta en la dècada dels 90. El 40,2% dels enquestats diu haver fumat tabac en els últims 12 mesos, i el 37,6% en els últims 30 dies, fet que suposa un descens de més de 2 punts percentuals respecte a l’enquesta anterior.
Es confirma la tendència descendent de la prevalença de consum diari de tabac, en tots els rangs d’edat i en ambdós sexes, excepte en dones d’entre 15 i 34 anys, on es manté estable. El 30,4% assegura haver fumat tabac diàriament en l’últim mes (enfront del 31,8% del estudi anterior)
Alcohol. Segueix sent la substància psicoactiva més consumida, tot i que també registra un lleuger descens. El 76,6% ha consumit alcohol en els últims dotze mesos (78,7% en l’enquesta anterior) i el 62,3% ho ha fet alguna vegada en els últims 30 dies (enfront del 63,3% de 2009/10 ). També es redueix lleugerament el consum diari en els últims 30 dies, amb una prevalença d’un 10,2% (11% en l’estudi anterior).
Disminueix també la prevalença de borratxeres en ambdós sexes i per a tots els grups d’edat, encara que segueix mantenint-se en nivells molt elevats. Les borratxeres es donen sobretot entre els joves adults de 15 a 34 anys: en aquesta franja d’edat, 2 de cada 5 homes i 1 de cada 5 dones s’han emborratxat alguna vegada en l’últim any,
En canvi, puja lleugerament el consum d’alcohol en forma d’afartament (“binge drinking“). El 15,2% dels enquestats ha consumit alcohol en forma d’afartament en els últims 30 dies (14,9% el 2009). Aquesta forma de consum de ‘risc’ es concentra en el grup d’adults joves de 20 a 29 anys, d’ambdós sexes. Les dades també revelen que el 21,8% dels homes d’entre 15 i 19 anys i el 17,2% de les dones s’han atracat mai de alcohol en els últims 30 dies.
Hipnosedants. El seu consum està augmentant de forma gradual des de 2005. El percentatge de dones que consumeixen aquest tipus de substàncies duplica el d’homes (15,3% / 7,6%). Aquestes diferències augmenten amb l’edat.
Cannabis. Baixa lleugerament el consum de cànnabis entre la població general, un descens que s’accentua en el cas del consum experimental, que disminueix prop de 5 punts (27,4% actual enfront del 32,1% 2009/10) Així, el 9,6% dels enquestats ha provat alguna vegada el cànnabis en els últims dotze mesos (10,6% anterior), el 7% ho ha consumit alguna vegada en els últims 30 dies (7,6% el 2009) i l’1, 7% a diari (2% el 2009).
Per edats, la prevalença del consum en els últims 30 dies es concentra en la franja compresa entre els 15 i els 34 anys., Amb un pic màxim entre els 15 i els 24 anys. El 14,7% dels enquestats entre 15 i 24 anys ha consumit cànnabis en els últims 30 dies, un percentatge que disminueix fins al 11% en la franja entre 25 i 34 anys.
Els homes consumeixen en major proporció que les dones en tots els grups d’edat.
Cocaïna. El seu consum també segueix disminuint, confirmant la tendència descendent iniciada a Espanya el 2007. Així mateix s’observa un menor protagonisme d’aquesta substància en les noves consultes dels centres d’atenció a drogodependents
Així, el 2,2% de la població ha provat cocaïna alguna vegada en els últims dotze mesos. El consum entre els homes és quatre vegades més gran que el de les dones (3,6% els homes / 0,9% les dones). Per edats, els joves de 25 a 34 anys (3,6%) són els que consumeixen en major proporció. El 1,2% dels adolescents entre els 15 i els 17 anys diu haver provat la cocaïna alguna vegada en l’últim any.
Heroïna. El consum d’heroïna està estabilitzat, mantenint les mateixes prevalences que en anys anteriors. Un 0,6% de la població l’ha provat alguna vegada a la vida i un 0,1% en l’últim any. L’edat mitjana d’inici és de 20,7 anys, molt més tardana que la de les drogues il · legals més consumides.
Èxtasi, amfetamines i al · lucinògens. Es consolida la tendència descendent iniciada el 2001 per a tots els consums en els dos sexes. Les dades revelen les prevalences més baixes des del començament de les enquestes. En el cas de l’èxtasi, el 0,7% de la població assegura haver consumit alguna vegada en els últims dotze mesos, el 0,6% diu haver consumit amfetamines i el 0,4% al · lucinògens.
Drogues emergents. L’enquesta inclou per primera vegada un mòdul amb preguntes sobre el consum de drogues emergents. L’estudi mostra que el 47% dels enquestats mai ha sentit parlar d’aquestes substàncies Entre els que sí que les han provat, les majors prevalences de consum es donen entre els homes d’entre 25 i 34 anys. La majoria dels consumidors d’aquest tipus de substàncies ho fa en situació de policonsum experimental (5 o més drogues).
Policonsum. El 15, 3% dels entrevistats no ha consumit cap substància psicoactiva en els últims 12 mesos. El percentatge de dones que no consumeixen (19,7%) gairebé duplica el dels homes (11.1%).
De la resta de persones que sí que han consumit alguna substància psicoactiva en els últims 12 mesos, un de cada 3 diu haver consumit dues substàncies alhora i 1 de cada 10 ha barrejat tres. La barreja de 4 substàncies només es dóna en el 2% dels enquestats. L’1% consumeix cinc o més drogues alhora.
L’alcohol és present en el 90% dels policonsums. El consum de begudes alcohòliques, sobretot si es fa de forma intensiva (borratxeres o afartament), s’associa amb una major prevalença de consum d’altres drogues.
Percepció de risc .Augmenta la percepció del risc davant del consum de la majoria de les drogues, sent major en les dones que en els homes. Tot i això, persisteix la consideració que el tabac és més perillós que el cànnabis.
Disponibilitat percebuda. Les dades demostren un important descens en la disponibilitat percebuda pels ciutadans, de manera que es trenca la tendència a l’alça que semblava imparable des de l’inici d’aquesta sèrie d’enquestes.
Vies d’informació preferides .La població mostra molt interès en rebre informació a través d’internet, xerrades i dels professionals sanitaris. En l’actualitat, la informació que reben procedeix sobretot dels mitjans de comunicació.
Solucions. Els ciutadans consideren que les mesures de major eficàcia són les formatives, de tractament, el control policial i la restricció legal.
Documents d’interès :  Prese220113134906000.ppt

Deja un comentario